Дата и час: Чет - 02 Юли 2020, 16:01Отговори на тема  [ 2 мнения ] 
 THROWDOWN 
Автор Съобщение
Аватар

Регистриран на: Пет - 27 Апр 2007, 23:34
Мнения: 184
Мнение THROWDOWN
Учудващо но няма тема за една толкова силна метъл банда

Throwdown е американска права линия, бразда метъл банда от Ориндж Каунти , Калифорния , сформирана през 1997 година. They have toured as part of Ozzfest , Sounds of the Underground and Warped Tour , as well as with bands like In Flames , Lamb of God , As I Lay Dying , Killswitch Engage , Korn and Cavalera Conspiracy . Те се изявяват като част от Ozzfest , Звуци на подземни и Warped Tour , както и с банди като In Flames , Божия Агнец , As I Lay Dying , Killswitch Engage , Korn и Cavalera Conspiracy . The songs "Forever" and "Burn" have been staples on MTV2 's Headbanger's Ball and Revolver Magazine called them part of "The Future of Metal" after hearing the album Vendetta . Песните "Завинаги" и "Burn" са скоби на MTV2 е Headbanger's Ball и Revolver Magazine ги нарече част от "Бъдещето на Metal", след като изслуша албум Vendetta . Initially branded a hardcore band, their most recent albums Venom and Tears and Deathless have taken a sharp direction towards metal, with critics likening the band's sound to that of Pantera , Sepultura , and Crowbar . Първоначално маркови хардкор банда, техните най-новите албуми Venom и сълзи и безсмъртен са взели рязко посоката към метал, като критиците оприличава групата на звук с това на Pantera , Sepultura , и Crowbar .
Contents Съдържание

* 1 History 1 История
o 1.1 Early years (1997–2002) 1.1 Ранни години (1997-2002 г.)
o 1.2 Haymaker (2003–2004) 1.2 нокаут (2003-2004 г.)
o 1.3 Vendetta (2005–2006) 1.3 Vendetta (2005-2006 г.)
o 1.4 Venom & Tears (2007–2008) 1.4 Venom & Tears (2007-2008 г.)
o 1.5 Deathless (2009–present) 1.5 безсмъртен (2009-досега)
* 2 Members 2 Членове
* 3 Discography 3 Дискография
o 3.1 Studio albums 3.1 Студио албуми
o 3.2 Extended plays 3.2 разширяване играе
o 3.3 Videos 3.3 Видео
o 3.4 Music videos 3.4 Музикални видеоклипове
* 4 References 4 Препратки
* 5 External links 5 Външни връзки

[ edit ] History [ редактиране ] История
[ edit ] Early years (1997–2002) [ редактиране ] Ранни години (1997-2002)

Throwdown was formed in 1997 by vocalist Keith Barney , who would also be an active member of both Adamantium and Death by Stereo , guitarists Tommy Love and Javier Van Huss, bassist Dom Macaluso, and drummer Marc Jackson . Throwdown е създадена през 1997 г. от вокалиста Кийт Барни , който също ще бъде активен член на двете Adamantium и смъртта от Stereo , китаристите Томи Любов и Хавиер Ван Хус, басистът Дом Macaluso, и барабанистът Марк Джексън . The group took on the title Throwdown as a "wry irony on their collective stature," at the time no band member being more than 5 feet 8 inches (1.73 m). Групата се на заглавната Throwdown като "ироничен ирония на колективната им ръст," в момента не е член на групата са повече от 5 фута и 8 инча (1.73 м). The band released their debut, self-titled 7-inch single that same year through Prime Directive Records. Групата издава дебютния си, едноименен 7-инчов сингъл, същата година, чрез председателя Директива Records. Van Huss left the band, and was replaced by Brandan Schieppati . Ван Хус напуска групата и е заменен от Brandan Schieppati . After sign a recording contract with Indecision Records , the band released their first studio album Beyond Repair the following year. След като подписват договор за записи с Нерешителността Records , групата издава първия си студиен албум Освен ремонт на следващата година. In 1999, Barney also relinquished his role in Death by Stereo to prioritise Throwdown. През 1999 г. Барни също се отказали от ролята си в смъртта на Стерео да се даде приоритет Throwdown. Schieppati left the band to concentrate full-time on his other band Bleeding Through , being replaced by Dave Peters . Schieppati напуска групата за да се концентрира на пълен работен ден на другата си група Bleeding Чрез , които се заместват с Дейв Питърс . The following year, the new line-up released the Drive Me Dead EP. [ 4 ] На следващата година, новият състав пусна Drive Me Dead ЕП. [4]

In 2001, Throwdown released their second studio album, You Don't Have to Be Blood to Be Family . През 2001 г., Throwdown излиза вторият им студиен албум, Вие не трябва да се лее кръв да бъда семейството . They also recorded a tongue-in-cheek metalcore version of Sir Mix-a-Lot 's hit single " Baby Got Back " for Radical Records' Too Legit for the Pit: Hardcore Takes the Rap compilation, which also featured Candiria , Stretch Arm Strong , and The Movielife . Allmusic reviewer Rick Anderson gave the album four and a half out of five stars, stating that Throwdown's version for the song was "absolutely hilarious". [ 5 ] The idea of cover a hip hop song, was a collaboration between Macaluso and Love. Те също отчетоха леко иронично метълкор версия на сър Mix-A-Lot е хит сингъл " Baby върнах "за радикална Records" Твърде Legit за Pit: Твърдо счита, рап компилация, в който участва и Candiria , Stretch Arm Силни и на Movielife . Allmusic рецензент Рик Андерсън даде албума четири и на половината от пет звезди, като посочва, че е версия Throwdown към песента е "абсолютно смешни". [5] Идеята на покрива хип-хоп песен, е сътрудничество между Macaluso и Любов. Originally they wanted to cover House of Pain 's " Jump Around ". Първоначално те искаха да покрие Къща на болката и " Jump Around ". Then the band decided there was too much in the song, as they felt that hip hop songs are hard to cover. След това групата решил, че има прекалено много в песента, тъй като те смятат, че хип-хоп песни са трудни за покриване. Peters said, "Sir Mix-a-Lot was easy and funny, and that's what we're all about, playing easy stuff and trying to be funny." [ 6 ] Питърс заяви: "Господине Mix-A-Lot беше лесно и забавно, и това е, което ние всички сме за, играе лесно неща и се опитва да бъде забавен." [6]

The following year, Barney expressed a desire to switch to guitar (which he played in Eighteen Visions already) because he would often lose his voice on tour. На следващата година, Барни изразили желание да ги смени с китара (която той играе в Осемнадесет визии вече), защото той често губи гласа си на турне. Peters took over on vocals. Питърс пое вокалите. Fill-in guitarist Matt Mentley would fill in whenever Barney had shows with Eighteen Visions. Попълни китарист Мат Mentley ще попълнят, когато Барни е концерти с Осемнадесет визии. Lacking a permanent drummer after the departure of Jackson, 18V drummer Ken Floyd regularly filled in around this time as well. Поради липсата на постоянен барабанист след напускането на Джексън, 18V барабанистът Ken Флойд редовно попълват по това време, както добре. After that in 2002 Throwdown made their next cd Face the Mirror EP with no changes except for Ken Floyd on drums. След това през 2002 г. Throwdown прави поредния си компактдиск Face огледалото ЕП без промени с изключение на Кен Флойд на барабаните.
[ edit ] Haymaker (2003–2004) [ редактиране ] нокаут (2003-2004)

Throwdown recorded Haymaker , their breakthrough album featuring straight-edge anthem "Forever," for the Trustkill label. Throwdown записват косач , си пробив албум с участието на прав край химн "Forever", за етикета Trustkill. The lineup was Peters on vocals, Macaluso on bass, Love & Barney on guitars and a friend named Jarred Alexander who was hired as session drummer. В състав е Питърс за вокали, Macaluso на бас, Love & Barney на китари и един приятел на име Джаред Александър, който е бил нает като барабанист. A tour with Hatebreed followed in support of the album's release. А обиколка с Hatebreed следват в подкрепа на албума освободи. Peters started a side-projected called Medic while Macaluso and Love started the band The Lost, who released an EP with Indecision very reminiscent of the group HIM . Питърс започна странични очаква нарича Медик докато Macaluso и Любов започна на групата The Lost, който пусна на ЕП с Нерешителността много напомня за групата HIM . Neither project stayed active for very long. Нито проект остава активен в продължение на много дълго. Barney began to focus his attention on 18V much more. Барни започва да се съсредоточи вниманието си върху 18V много повече.

Throwdown began 2004 newly energized and regrouped. Throwdown започна 2004 нови зарежда и прегрупиране. Barney was asked to step-down to make Mentley his official replacement. Барни е бил помолен да "стъпка надолу, за да Mentley служебните си смяна. Peters, Macaluso and Mentley renewed their commitment to recording and touring while Love would commit to that summer's Ozzfest only. Питърс, Macaluso и Mentley подновиха своя ангажимент за записи и пътувания, докато любовта ще се ангажират с това лято само Ozzfest. They hit Japan with a fill-in drummer and a short tour of Europe served as drummer Ben Dussault's introduction to the band (former drummer Marc Jackson filled in for Love on guitar for that tour) before Peters, Dussault, Mentley, Macaluso and Love hit the Ozzfest second stage all summer long. Те удари Япония с попълване барабанист и кратка обиколка на Европа, служи като въведение барабаниста Бен Dussault към групата (бивш барабанист Марк Джаксън попълва за любовта на китара за това турне), преди да Питърс, Dussault, Mentley, Macaluso и Любов хит на Ozzfest втория етап цяло лято. Also playing the festival that year were; Black Sabbath , Judas Priest , Slayer , Dimmu Borgir , Superjoint Ritual , Black Label Society , Slipknot , Hatebreed , Lamb of God , Atreyu , Bleeding Through , Lacuna Coil , Every Time I Die , Unearth , God Forbid , Otep , Devildriver and Magna-Fi . Също така свири на фестивала тази година са, Black Sabbath , Judas Priest , Slayer , Dimmu Borgir , Superjoint ритуал , Black Label общество , Slipknot , Hatebreed , Божия Агнец , Atreyu , кървене Чрез , Lacuna Coil , всеки път I Die , Unearth , Бог Forbid , Otep , Devildriver и Magna-Fi . The band included a cover of the Sepultura classic "Roots Bloody Roots" in their Ozzfest set. Групата включва покриване на Sepultura класика "Roots Bloody Roots" в определени Ozzfest. The group filmed their first music video ("Forever") with director Christopher Sims. Групата е заснет първия си видеоклип ("Forever") на режисьора Кристофър видяна. That fall they toured with Norma Jean before closing the year with a successful tour with Lamb Of God , Fear Factory and Children Of Bodom . , Които попадат турне с Норма Джийн преди затварянето на годината с успешното турне с Lamb Of God , Fear Factory и деца на Bodom . Love officially left the band, on good terms, at the end of the year. Любовта официално напуска групата, в добри отношения, в края на годината.
[ edit ] Vendetta (2005–2006) [ редактиране ] Vendetta (2005-2006)

Throwdown spent the early part of the year writing and recording Vendetta , made at Planet Z Studios with producer Zeus. Throwdown прекара началото на годината, пише и записва Vendetta , направени в Planet Z Studios с продуцента Зевс. Shortly before the album was recorded, Mark Choiniere joined the band, although he does not appear in the video for "Burn" (which features the band as a four-piece with Mentley the only guitar player). Малко преди пускането на албума на Марк Choiniere се присъединява към групата, въпреки че той не се яви във видеото към "Burn" (което се отличава групата като и четири цяло с Mentley единственият китарист). Peters, Dussault, Choiniere, Mentley & Macaluso hit the inaugural Sounds Of The Underground tour with Lamb Of God , Clutch , Poison the Well , Opeth , From Autumn To Ashes , Unearth , Chimaira , Norma Jean, Every Time I Die , GWAR , Strapping Young Lad , High on Fire , All That Remains , Madball , DevilDriver , Terror , A Life Once Lost , Fear Before the March of Flames , The Red Chord , Nora and The Black Dahlia Murder . Питърс, Dussault, Choiniere, Mentley & Macaluso хит на учредителната Sounds Of The Underground турне с Lamb Of God , Съединител , тровят Е , Opeth , от есента да Ashes , Unearth , Chimaira , Норма Джийн, всеки път I Die , GWAR , лента младеж , високо в пламъци , All That Remains , Madball , DevilDriver , Terror , A Life След като Lost , страх пред март Flames , "Червената акорд , Нора и The Black Dahlia Murder . In the fall, they headlined a US tour sponsored by To Die For Clothing with Sinai Beach as support. През есента те оглавени едно турне в САЩ, спонсорирани от To Die For облекло с Синай бряг и подкрепа. That tour was Macaluso's last with the group. Това турне е Macaluso миналата с групата. Mentley switched to bass, with Mark Choiniere covering all guitar duties in the live setting. Mentley на бас, с Марк Choiniere обхваща всички задължения по китара на живо настройка. Throwdown has remained a four-piece ever since. Throwdown остана с четири части и досега.

Throwdown toured with As I Lay Dying , In Flames and Soulfly at various points, co-headlined with Black Dahlia Murder and went to South America, Australia and on a US headliner with Zao , Evergreen Terrace and Maylene and the Sons of Disaster as support. Throwdown турнето на As I Lay Dying , In Flames и Soulfly в различни точки, са главни изпълнители заедно с Black Dahlia Murder и отиде в Южна Америка, Австралия и на САЩ с хедлайнер Зао , тераса и Evergreen Maylene и синовете на бедствия и подкрепа. They also played a handful of West Coast Vans Warped Tour dates and the UK's Download Festival in 2006, alongside Metallica and Guns N' Roses . Те също изиграха няколко West Coast Vans Warped Tour дати и на Обединеното кралство Download Festival през 2006 г., заедно с Metallica и Guns 'Roses N . And they recorded covers of songs by Misfits and Crowbar with producer Mudrock in 2006. И те записаха кавъри на песни от Misfits и Crowbar с продуцента Mudrock през 2006 година. They also played the Los Angeles date of the "Strhess Tour" with Shadows Fall , Poison The Well and It Dies Today . Те също играе в Лос Анджелис датата на "Strhess Tour" с Shadows Fall , Poison The Well и то умира днес .
[ edit ] Venom & Tears (2007–2008) [ редактиране ] Venom & Tears (2007-2008)

Throwdown recorded Venom & Tears with producer Mudrock in Los Angeles. Throwdown записват Venom & Tears с продуцента Mudrock в Лос Анджелис. A cover of Sepultura 's "Propaganda" was recorded during the same session. А покритието на Sepultura и "Пропаганда" е записан по време на същото заседание. The album has received criticism from older fans who dislike their new taken musical direction. Албумът е получила критики от по-старите фенове, които не харесват новите си вземат стила. They spent the summer headlining the Ernie Ball stage on the Vans Warped Tour . Те прекараха лятото хедлайнер на Ърни топка етап на Vans Warped Tour . After Warped Tour, they filmed a video for "Holy Roller" with director Andy Reale. След Warped Tour, те заснет на видео за "Св. архив" с режисьора Анди Reale. In the fall, they supported Machine Head on a US tour. През есента, те подкрепиха Machine Head за обиколка из САЩ. Mentley left the band afterward. Mentley напуска групата след това. His replacement, Mark Mitchell, made his live debut with the band in South America in December. Негов заместник, Марк Мичъл, прави своя дебют с живо на групата в Южна Америка през декември. Peters recorded a guest appearance on the next Soulfly album as well. Питърс отбеляза гост на следващия Soulfly албум.

In February, the band commenced headlining the Scum Of The Earth tour in support of Venom And Tears with Soilwork , Through the Eyes of the Dead and War of Ages in tow. През февруари групата започва хедлайнер на Scum Of The Earth турне в подкрепа на Venom и сълзи с Soilwork , през погледа на мъртвите и война на векове в тегли. They also appeared on tour with Korn in Australia in April, but had logistical problems with the Auckland, New Zealand show and thus did not appear. Те също се яви на турне с Korn в Австралия през април, но логистични проблеми с Оукланд, Нова Зеландия показват и по този начин не се явяват. This was followed by a trek supporting Killswitch Engage in Canada and a return to the UK Download Festival, as well as several other European festivals and shows. Това бе последвано от дълго и мъчително пътуване подкрепа на Killswitch Engage в Канада и се върнете в Англия Download Festival, както и няколко други европейски фестивали и изложби. They next toured in the US with Cavalera Conspiracy . Те следващото турне в САЩ с Cavalera Conspiracy . Dave Peters appeared live with Cavalera Conspiracy at Download and appears on the new Soulfly album and in the band's new video. Дейв Питърс изглежда живее с Cavalera Conspiracy на сваляне и се появява на новия албум на Soulfly и в новото видео на групата.

In March 2008 Throwdown announced that they had fulfilled their contract obligations and were no longer signed to Trustkill Records. През март 2008 г. Throwdown обявиха, че са изпълнили задълженията по договора и вече не се подписва договор с Trustkill Records. In December 2008, the band signed to Koch Records and began working on their sixth album. [ 7 ] In the same announcement, it was stated that Jarrod Alexander, who worked with the band on Haymaker , would be returning on drums for the new album. През декември 2008 г. групата подписва договор с Koch Records и започва работа по своя шести албум. [7] В същото съобщение беше заявено, че Jarrod Александър, който е работил с групата в нокаут , ще се завърне на барабаните за новия си албум .

Throwdown supported Demon Hunter , together with Living Sacrifice , The Crucified and other bands, on their mini-tour "Huntour", which was realized in 3 nights between August 12 and August 15, 2009. Throwdown подкрепени Demon Hunter , както и в жертва жива , на Разпнатия и други групи, на техните мини-турне "Huntour", който се реализира в 3 нощувки в периода между август 12 и 15-ти август, 2009 г..
[ edit ] Deathless (2009–present) [ редактиране ] безсмъртен (2009-досега)

Throwdown began recording with Mudrock (previously recorded Venom & Tears ) in late April, according to their MySpace and Twitter pages. Throwdown започва да записва с Mudrock (които вече са регистрирани Venom & Tears ) в края на април, в зависимост от техните MySpace и Twitter страници.

In September 2009, the band announced that Deathless was finished and they would be headlining the Deathless Tour with Bury Your Dead , For Today , ABACABB , and The World We Knew in November and December. През септември 2009 г. групата обяви, че безсмъртен е завършен и ще бъде хедлайнер на безсмъртен обиколка с Бъри Вашият Dead , за днес , ABACABB и Света знаехме през ноември и декември.

On November 10, 2009, Throwdown released Deathless in North America, and in Europe on January 25, 2010 via Nuclear Blast Records . На 10 ноември 2009 г., Throwdown освободен безсмъртен в Северна Америка, и в Европа на 25-ти Януари 2010 чрез Nuclear Blast Records .
[ edit ] Members [ редактиране ] Членове


Чет - 10 Мар 2011, 11:37
Профил WWW
Аватар

Регистриран на: Пон - 10 Авг 2009, 09:49
Мнения: 23381
Местоположение: Другият свят
Мнение Re: THROWDOWN
Групата голяма, ма Гугъл-преводача още по-голям :lol: :lol:

_________________
Quis custodiet ipsos custodes?


Чет - 10 Мар 2011, 11:44
Профил
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Отговори на тема   [ 2 мнения ] 

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения
Вие не можете да прикачвате файл

Иди на:  
Powered by phpBB © 2009 phpBB Group.
Поддръжка от StudioX